การนำหลักสัปปุริสธรรม 7 ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = An Application of Suppurisadhamma 7 to the Administration of Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
สิทธิพล พงษ์เก่า
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส723ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ต) 186 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.