การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของชุมชนวัดภคินีนาถ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร = An Application of Sufficiency Economy Philosophy in Living Life of People in Wat Phakineenat Community, Bangplad District, Bangkok /

ผู้แต่ง
พระธานินทร์ คุณธมฺโม (ถอร์ต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 ธ516ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ท) 197 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.