กระบวนทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม = Paradigm in the Development of Teaching Political Science in the 21st Century Graduate : A Case Study of Mahamakut Buddhist University Nakhon Pathom /

ผู้แต่ง
ชวลิต ไหลรินทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 375.35 ช281ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
112 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.