ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Affcting the Decision Vote on the District Chief Executive Mae Rim Distrtct, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระครูธีรปัญโญภาส ธีรปญฺโญ (พรหมมา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558