การนำหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ = The Application of Virtues for a Good Household Life in Duty Performance of Members of Local Adminstration Bodies in Wang Hin District, Si Saket Province /

ผู้แต่ง
พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต (บุตรแสน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 ส731ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฑ) 121 หนน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.