การนำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอลานสกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 = An Application of Saraniya Dhamma in School Administration of School Administrators in Lansaka District, under Office of Primary Educational Service Area 1, Nakhon si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พีระเชษฐ์ ชูโลก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 พ796ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ด) 129 หน้า: ตารางประกอบ ; 30 ซม.