ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมตามหลักพรหมวิหารธรรมของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร = The Opinion of People to Behaviors According to the Four Divine States of Mind of Kamnan and Village Headmen in Phothalay District, Phichit Province /

ผู้แต่ง
พระวิเชียร ปญฺญาพโล (สุขจิตร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ว559ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฑ) 136 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.