การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = The Management of Burmese Labor Problem : A Case Study of Rim Nuea Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระพิชิต วิจะระ (กรณ์เล็ก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 331.62 พ647ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฎ) 162 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.