ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจในหมู่บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People's Expectation of Police Performance in Pong Yang Nok Village, Pong Yang Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
อรรถพล ทองติ๊บ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554