ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน = Indicators of 21st Century Leadership Skills for Basic Education Administrators /

ผู้แต่ง
กรรณิกา เรดมอนด์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ก172ต 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ) 298 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.