โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐานสำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = Development Program of Project-Based Learning for the 21st Century Classroom in Large Primary School Under the Office of Basic Education Commission /

ผู้แต่ง
เสาวลักษณ์ วรครบุรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.36 ส945ป 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ช) 397 หน้า : ภาพ, ตารางประกกอบ ; 30 ซม.