โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน สำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = Development Program of Inquiry-Based Learning for the 21st Century Classroom for Bachelor of Education in English Teaching Program, Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
ขวัญใจ แสงแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.394 ข259ป 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฎ) 476 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.