การสร้างชุดฝึกอบรมเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการรักษาอุโบสถศีล = An Integrated Trainning Package to Promote the Practice of Uposatha Sila /

ผู้แต่ง
จิรัฐติกาลป์ แสงสุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 จ528ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ฒ) 410 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.