สฺยามรฏฐสฺส เตปิฏกํ วชิรญาเณน มหาสมเณน อาโท โสธิตา ญาณวรตเถเรน สาสนโสภเนน ปุน โสธิตา /

ผู้แต่ง
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.318 ว151ส 2470
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2470
Physical description
45 เล่ม ; 24 ซม.