สฺยามรฏฐสฺส เตปิฏกํ วชิรญาเณน มหาสมเณน อาโท โสธิตา ญาณวรตเถเรน สาสนโสภเนน ปุน โสธิตา /

ผู้แต่ง
วชิรญาณวโรรส,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2470