การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Application of the Principle of Good Governance to the Administration of Sub-District Administrative Organizations in Ban Hong District, Lamphun Province /

ผู้แต่ง
พิศสุภางค์ สุขสัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558