การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการโรงเรียนนาข่าวิทยาคมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม = Assessmet of the Project for Deloping Academic Potentiality at Nakha Witthayakom School in Wapipathum of Mahasarakham Province Under Mahasarakham Provincial Administration Organization /

ผู้แต่ง
วารุณี หอมหวล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559