การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Parental Participation of Preschool Children of Pong Yaeng Child Development Center, Pong Yaeng Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
กมลมาศ อินต๊ะรัง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559