การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = The Participation of the Community Toward the Educational Development at Sanpatong Witayakhom School, the 4th Chiang Mai Educational Region /

ผู้แต่ง
มานิตย์ เขตสิทธิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.19 ม453ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ซ) 107 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.