การนิเทศภายในของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 = The Administrators' Internal Supervision Affecting the School Administration Under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
วิพชร บุณยนิภา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559