การนิเทศภายในของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 = The Administrators' Internal Supervision Affecting the School Administration Under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
วิพชร บุณยนิภา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.203 ว639ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ซ) 111 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.