ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = People's Opinion on the Mayor Election of pa Daed Sub-District Municipality, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ธีรเมศร์ ศิรธีระสิทธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558