โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = A Structural Equation Model of Appreciative Leadership for Secondary School Administrators Under the Office of Basic Education Commission /

ผู้แต่ง
ปุณยวีร์ อวยชัยสวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ป661ม 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ก-ฑ) 224 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.