ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิสาขาภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ = People's Opinion Upon Services of Chaiyaphum Land Development Office, Phukhieo Branch, Phukhieo District, Chaiyaphum Province /

ผู้แต่ง
ศรีรุ้ง บุตะเขียว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554