ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการเมืองของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ = Factors Affecting Political Operation of Members of Tambon Administration Organization's Council in Phukkhieo District, Chaiyaphum Province /

ผู้แต่ง
อมรเทพ กงชัยภูมิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554