การนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Brahmaviharadamma for Work Performance of Personnel in Sub-District Administrative Organization in the Area of Thungyai District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
เฉลิมชัย เดิมคลัง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559