ศึกษาวิเคราะห์สมาธิที่ปรากฏในคัมภีร์พระสุตตันปิฏก = An Analytical Study of Meditation Practice in Suttantapitaka /

ผู้แต่ง
กฤติยาณี ยื่นกระโทก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.31435 ก277ศ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(จ), 97 หน้า ; 30 ซม.