ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ = Opinions of Authority on the Management of Humanresources in Tambon Administrative Organization, Phukieo District, Chaiyaphum Province /

ผู้แต่ง
เพ็ญประภา ลีลา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556