การจัดองค์ความรู้ด้วยหลักพุทธธรรมในวรรณกรรมประจำเดือนล้านนา = Khowledge Management with Buddhadhamma in the Monthly Literature of Lanna /

ผู้แต่ง
พระสามารถ ฐิติสีโล (ชุ่มใจ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3188 ส654ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ญ), 230 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.