ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ (ธ) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช = The Monks' Opinion Towards Sangha's Affair Administration Dhammayutika Nikaya in Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระอุดมศักดิ์ จตฺตมโล (จันทร์ศรี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561