การนำหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู = Application of the Path of Accomplishment (Iddhipada) with Administration of Sub-District Chiefs and Village Headmen in Naklang District, Nongbua Lamphu Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวันเพ็ญ สารโท (ทุมซะ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560