การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Election of Chum Phae Municipal Major upon opinions of people in the Area of Chum Phae Municipality, Chum Phae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
นภา ภูกิ่งดาว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560