การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = An Application of Good Governance with Operation of Municipal Employees, Non Hun Sub-District Municipality, Chum Phae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
นิคม อภัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560