การนำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Application of the Bhahmavihara Principles in Teaching of the Teachers of Municipal School 1, Ban Klang, Mueang District, Lamphun Province /

ผู้แต่ง
ธวัชชัย กาวิจา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561