การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ในการปกครองคณะสงฆ์ลาว = An Analytical Stud of Political Principles in the Laos Sangha Administration /

ผู้แต่ง
พระมหาวิรวัด วิจกฺขโณ (วิไลจักร์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30132 ว685ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฎ), 192 หน้า ; 30 ซม.