การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Application of Sangaha Vatthu Principles in Community Development of Administrative Monks in Area of Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระวิศรุต ฐิตโสภโณ (อนุวงษา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ว752ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ต), 196 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.