การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอนาทม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 = Administration Based on Good Governance of School Administrators in Nathom District under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
ณรงค์เดช ศรีมามาศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ณ219ศ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ด), 135 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.