การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 = The Administration Based on Good Governance of School Directors under the Management of Kalasin Primary Education Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
พระประยงค์ ปภสฺสโร (ผาลา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ป362ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ท), 134 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.