การบริหารจัดการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 10 = Administratin according to the Sangahavatthu Principles of General Buddhist Scripture School Administrators : Group 10 /

ผู้แต่ง
อัจฉราภรณ์ บาลศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 อ512ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฐ), 109 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.