การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอนามน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 = Good Governance Based on Administration of School Administrators in Namon District under th eKalasin Primary Educational Servive Area 3 /

ผู้แต่ง
พระทนงศักดิ์ สุจิณฺโณ (อรรคนัน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ท115ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ต), 132 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.