โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลสำหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = The Structural Relationship Model of Indicators of Effective Followship for Teachers under the Local Administrative Organazation /

ผู้แต่ง
ณภูผา โพธิมา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 ณ149ม 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฎ), 237 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.