ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบยั่งยืนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา : การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง = Indicators of Sustainable Leadership for Secondary School Principals : Developing and Testing the Structural Relationship Model /

ผู้แต่ง
วาราดา ปวีณวัชร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ว476ต 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฎ), 261 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.