ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา : การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง = Indicators of Innovative Leadership for Secondary School Principals : Developing and Testing th eStructural Relationship Model /

ผู้แต่ง
เอมจิตร สมสืบ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 อ899ต 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฎ), 293 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.