ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงบันดาลใจสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา : การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง = Indicators of Inspirational Leadship for Primary School Principals : Developing and Testing the Structural Relationship Model /

ผู้แต่ง
วัลลภ ภูจอมจิตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ว447ต 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฎ), 230 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.