บทบาทผู้นำชุมชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = The Role of Community's Leader Effected to Mayor Election Testban Muang Kratumlom, Sampran District, Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
ธนศักดิ์ หาสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558