การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ = Action Towards Prisoner According to Human Right Principle : A Case Study of Phu Khieo Prison, Chaiyaphum Province /

ผู้แต่ง
อิทธิพล พรมจักร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552