การดำเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = Living a Life Based on the Right Livelihood in the Eightfold Path in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระบุญเลี้ยง โอภาโส (สุขพิพัฒน์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561