การบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามความคิดเห็นของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ = Administration Local Goverment by Public Opinion in Tambon Ban Don,Phu Khieo District, Chaiyaphum Province /

ผู้แต่ง
สง่า ชำนาญไพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556