ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร = Proposed Police for Teachers Development in Schools Under Bangkok Metropolitan Administration /

ผู้แต่ง
งามจิตต์ อุณหะนันทน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561