นโยบายการให้บริการด้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี = The Policy on Services of Life Insurance : A Case Study of Ocean Life Insurance (Public Company), Phetchburi Province /

ผู้แต่ง
นิภาภัทร ทองโสภณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 368.32 น626น 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ญ), 117 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.