การนำหลักสังคหวัตถุธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = The Application of Principles of Kindly Treatment in Buddhism to Official's Duty Performance at Tambon Suwannaphum Municipality, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
เพชรา เนตรวงค์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 พ878ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
ต, 128 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.