การนำหลักสังคหวัตถุธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = The Application of Principles of Kindly Treatment in Buddhism to Official's Duty Performance at Tambon Suwannaphum Municipality, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
เพชรา เนตรวงค์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553