การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง = An Application of the Four Principles of Sangahavatthu to Customer Service of the Et Transport Office, Phon Thong District Branch /

ผู้แต่ง
สุวันนา คำบุศย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 354.76 ส877ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
ญ, 136 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.